A D-T Közmű Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a D-T Közmű Kft. adatvédelemre vonatkozó irányelveit, melyek összhangban vannak az alábbi hatályos jogszabállyal:

-1992. évi LXIII. törvény – a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

  1. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról vonatkozó fogalmai és értelmezései;

– személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az éríntettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

-hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

-tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

-adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó végrehajtja;

-adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

-adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

-nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

-adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

-adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

-adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

-adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazási helyétől;

 

-adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 

-harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az éríntettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

-harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek;

 

A www.dtkozmu.hu honlapon minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Személyes adatai megadásával felhatalmazást ad arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.

Az információk felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, illetve a fennálló kapcsolatot bármikor megszüntetheti.

Az önkéntesen megadott személyes adatait az oldal vonatkozó részén megfogalmazott célokra használjuk fel (ajánlatküldésre, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlásokra).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, ez esetben polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a felhasználó ellen.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvényi, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes információi biztonságban legyenek.

Adatvédelmünkkel kapcsolatos kérdéseit várjuk a dtkozmu@gmail.com e-mail címre.

 

www.dtkozmu.hu